Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 18 d’abril de 2009

Riu Llobregat (Cornellà de Llobregat) - 18/04/2009

El riu Llobregat al seu pas per Cornellà de Llobregat mostra també un magnífic aspecte primaveral i també una gran diversitat d'ocells migradors i estivals. També han desaparegut la gran majoria d'espècies hivernants, com els xarxets (Anas crecca), les fotges (Fulica atra) i els cabussets (Tachybaptus ruficollis), malgrat que se m'ha fet una mica estrany no veure els dos darrers que hi podríen nidificar a la zona, encara que sigui de forma escassa.

S'han detectat camesllargues (Himantopus himantopus) en bon nombre i aquests sí que hi nidifiquen a la zona. També s'han observats alguns ocells límicols de pas, com algunes valones (Tringa glareola) i una gamba roja vulgar (Tringa totanus).

S'ha observat també un arpella vulgar (Circus aeruginosus), presumiblement femella, volant sobre el riu, tot i que immediatament va començar a ascendir per una columna d'aire calent i va posar rumb cap al nord.

Alguns ocells hivernants tardans també s'han detectat a la zona, com un mosquiter comú (Phylloscopus collybita) cantant entre uns desmais de la riba, una titella (Anthus pratensis) aturada en uns cables, un corb marí gros (Phalacrocorax carbo) jove i un durbec (Coccothraustes coccothraustes) localitzat pel reclam en un om siberià (Ulmus pumila) alimentant-se de les llavors d'aquest. També s'han observat un mínim de 3 passerell comuns (Carduelis cannabina).

S'ha trobat a prop del camí, una guatlla (Coturnix coturnix) morta. Tenia una ferida al costat del cos, podría haber estat depredada, segurament per algun rapinyaire. La guatlla és l'única galliforme europea que realitza migracions.

Guatlla (Coturnix coturnix) trobada morta

Evidentment també s'han observat ocells típicament estivals, destacant dos cucuts reials (Clamator glandarius), un mínim de 8 cruixidells (Emberiza calandra) cantant als camps de conreu, dos rossinyols comuns (Luscinia megarhynchos) cantant, i també, tot i que més habituals, falciots negres (Apus apus), ballesters (Apus melba), orenetes vulgars (Hirundo rustica) i cuablanques (Delichon urbicum), alguns abellerols (Merops apiaster) en vol i corriols petits (Charadrius dubius).

També aquí, les papallones dels cards (Vanessa cardui) són abundants. A les basses artificials per a amfibis, les granotes verdes (Pelophylax perezi) canten per tal de poder aparellar-se, i els lliris grocs (Iris pseudacorus) ja floreixen, tot i que evidentment han estat plantants.

Bassa artificial per a amfibis

Lliri groc (Iris pseudacorus)

Granotes verdes (Pelophylax perezi)

Espècies d'ocells detectats:

- Gafarró (Serinus serinus)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Garsa (Pica pica)
- Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Faisà (Phasianus colchicus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tudó (Columba palumbus)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Camesllargues (Himantopus himantopus): 14 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
- Cruixidell (Emberiza calandra): un mínim de 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle escoltat
- Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos): 2 exemplars cantant detectats en tot l'itinerari
- Titella (Anthus pratensis): 1 exemplar detectat en tot l'itinerari
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Corriol petit (Charadrius dubius): un mínim de 6 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Xivita (Tringa ochropus): 1 exemplar detectat en tot l'itinerari
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Valona (Tringa glareola): 5 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): 1 femella en vol sobre el riu
- Gamba roja vulgar (Tringa totanus): 1 exemplar detectat en tot l'itinerari
- Cucut reial (Clamator glandarius): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Esplugabous (Bubulcus ibis): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Durbec (Coccothraustes coccothraustes): 1 exemplar menjant llavors d'om
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 1 exemplar jove detectat en tot l'itinerari
- Teixidor (Remiz pendulinus): 2 nius localitzats i diversos exemplars
- Merla (Turdus merula)
- Abellerol (Merops apiaster)
- Guatlla (Coturnix coturnix): 1 exemplar trobat mort
- Ballester (Tachymarptis melba)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): 1 exemplar cantant
- Falciot negre (Apus apus)
- Passerell comú (Carduelis cannabina): un mínim 3 exemplars en un camp de conreu

Camesllargues (Himantopus himantopus)

Valones (Tringa glareola)

Gamba roja vulgar (Tringa totanus) a la dreta i una Valona (Tringa glareola) a l'esquerra

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) a l'esquerra i Pardal comú (Passer domesticus) femella a la dreta

Gafarró (Serinus serinus) mascle

Trist (Cisticola juncidis)

Teixidor (Remiz pendulinus) mascle, fent el niu

Cucut reial (Clamator glandarius)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada