Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 18 d’abril del 2009

Nou apartat al blog: Novetats avifaunístiques

Des d'avui el blog "La Natura a Sant Andreu de la Barca" compta amb un nou apartat en que s'inclouràn les espècies més destacades que s'hagin observat mensualment (mes d'enguany) a Sant Andreu de la Barca, incloent-hi el nombre d'individus, el lloc on s'ha fet la observació i la data i, si cal, s'afegirà algun comentari addicional.

Aquest nou apartat s'ha ubicat a la columna dreta d'aquest blog, a sota de l'apartat "El temps a Sant Andreu de la Barca.

Riu Llobregat (Cornellà de Llobregat) - 18/04/2009

El riu Llobregat al seu pas per Cornellà de Llobregat mostra també un magnífic aspecte primaveral i també una gran diversitat d'ocells migradors i estivals. També han desaparegut la gran majoria d'espècies hivernants, com els xarxets (Anas crecca), les fotges (Fulica atra) i els cabussets (Tachybaptus ruficollis), malgrat que se m'ha fet una mica estrany no veure els dos darrers que hi podríen nidificar a la zona, encara que sigui de forma escassa.

S'han detectat camesllargues (Himantopus himantopus) en bon nombre i aquests sí que hi nidifiquen a la zona. També s'han observats alguns ocells límicols de pas, com algunes valones (Tringa glareola) i una gamba roja vulgar (Tringa totanus).

S'ha observat també un arpella vulgar (Circus aeruginosus), presumiblement femella, volant sobre el riu, tot i que immediatament va començar a ascendir per una columna d'aire calent i va posar rumb cap al nord.

Alguns ocells hivernants tardans també s'han detectat a la zona, com un mosquiter comú (Phylloscopus collybita) cantant entre uns desmais de la riba, una titella (Anthus pratensis) aturada en uns cables, un corb marí gros (Phalacrocorax carbo) jove i un durbec (Coccothraustes coccothraustes) localitzat pel reclam en un om siberià (Ulmus pumila) alimentant-se de les llavors d'aquest. També s'han observat un mínim de 3 passerell comuns (Carduelis cannabina).

S'ha trobat a prop del camí, una guatlla (Coturnix coturnix) morta. Tenia una ferida al costat del cos, podría haber estat depredada, segurament per algun rapinyaire. La guatlla és l'única galliforme europea que realitza migracions.

Guatlla (Coturnix coturnix) trobada morta

Evidentment també s'han observat ocells típicament estivals, destacant dos cucuts reials (Clamator glandarius), un mínim de 8 cruixidells (Emberiza calandra) cantant als camps de conreu, dos rossinyols comuns (Luscinia megarhynchos) cantant, i també, tot i que més habituals, falciots negres (Apus apus), ballesters (Apus melba), orenetes vulgars (Hirundo rustica) i cuablanques (Delichon urbicum), alguns abellerols (Merops apiaster) en vol i corriols petits (Charadrius dubius).

També aquí, les papallones dels cards (Vanessa cardui) són abundants. A les basses artificials per a amfibis, les granotes verdes (Pelophylax perezi) canten per tal de poder aparellar-se, i els lliris grocs (Iris pseudacorus) ja floreixen, tot i que evidentment han estat plantants.

Bassa artificial per a amfibis

Lliri groc (Iris pseudacorus)

Granotes verdes (Pelophylax perezi)

Espècies d'ocells detectats:

- Gafarró (Serinus serinus)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Garsa (Pica pica)
- Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Faisà (Phasianus colchicus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tudó (Columba palumbus)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Camesllargues (Himantopus himantopus): 14 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
- Cruixidell (Emberiza calandra): un mínim de 8 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Picot verd (Picus viridis): 1 mascle escoltat
- Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos): 2 exemplars cantant detectats en tot l'itinerari
- Titella (Anthus pratensis): 1 exemplar detectat en tot l'itinerari
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Corriol petit (Charadrius dubius): un mínim de 6 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Xivita (Tringa ochropus): 1 exemplar detectat en tot l'itinerari
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Valona (Tringa glareola): 5 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): 1 femella en vol sobre el riu
- Gamba roja vulgar (Tringa totanus): 1 exemplar detectat en tot l'itinerari
- Cucut reial (Clamator glandarius): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Esplugabous (Bubulcus ibis): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Durbec (Coccothraustes coccothraustes): 1 exemplar menjant llavors d'om
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 1 exemplar jove detectat en tot l'itinerari
- Teixidor (Remiz pendulinus): 2 nius localitzats i diversos exemplars
- Merla (Turdus merula)
- Abellerol (Merops apiaster)
- Guatlla (Coturnix coturnix): 1 exemplar trobat mort
- Ballester (Tachymarptis melba)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): 1 exemplar cantant
- Falciot negre (Apus apus)
- Passerell comú (Carduelis cannabina): un mínim 3 exemplars en un camp de conreu

Camesllargues (Himantopus himantopus)

Valones (Tringa glareola)

Gamba roja vulgar (Tringa totanus) a la dreta i una Valona (Tringa glareola) a l'esquerra

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) a l'esquerra i Pardal comú (Passer domesticus) femella a la dreta

Gafarró (Serinus serinus) mascle

Trist (Cisticola juncidis)

Teixidor (Remiz pendulinus) mascle, fent el niu

Cucut reial (Clamator glandarius)

divendres, 17 d’abril del 2009

Segon mascle de Pinsà comú (Fringilla coelebs) cantant al serrat d'en Canals

Aquest matí al serrat d'en Canals s'han escoltat cantant dos mascles de pinsà comú (Fringilla coelebs). Fins aleshores tan sols s'havia localitzat un de sol, però ara s'ha sentit cantar un segon individu no gaire lluny d'on es troba el primer.

Fa uns quants díes vaig escoltar també un mascle de pinsà cantant a prop de la riera del Palau, per sobre la còlònia del Palau a Sant Andreu de la Barca. Aquest individu ha desaparegut, i podría ser que fos el mateix que ara s'ha localitzat al serrat d'en Canals.

Per ara, ja tenim 2 parelles nidificants segures de pinsà comú a Sant Andreu de la Barca.

dijous, 16 d’abril del 2009

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 16/04/2009

A primera hora del matí, tot just quan començava a sortir el sol, que em vaig acostar al riu Llobregat al seu pas per Sant Andreu de la Barca, a veure si la treva que ens ha oferit la pluja aquests dies ens ha portat ocells migradors interessants. De fet, així ha sigut.

El més destacable ha sigut la observació d'un mascle de camesllargues (Himantopus himantopus), després es va aixecar un martinet ros (Ardeola ralloides) que va volar uns quants metres riu avall fins que es va aturar força al descobert, i per acabar dues cueretes grogues (Motacilla flava) volant riu. També s'han detectat alguns mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus) i un rossinyol comú (Luscinia megarhynchos) detectat pel reclam.

S'han observat també algunes femelles d'ànec collverd (Anas platyrhynchos) amb polls, mentre que els mascles ja començen a adquirir el plomatge d'eclipsi (plomatge que adquireixen al final de l'època reproductora i durant tot l'estiu, i que s'assembla molt al de les femelles).

Per altra banda no s'ha detectat cap corriol petit (Charadrius dubius) que a hores d'ara ja hauríen de tenir establert el territori, i en canvi, aquest any, no s'ha observat cap mascle fent el vol de marcatge a la nostra zona.

Mentrestant, la vegetació del riu ara és exhuberant, amb les fulles completament desenvolupades en els arbres i els tamarius (Tamarix sp.) ben florits. També als marges dels camins, les herbes fan esforç per sortir després de que sòl patís tant compactament sota la maquinària pesant. La majoria de cards ja s'han desenvolupat i mostren les flors.

Detall de les flors d'un Tamariu (Tamarix sp.)

Per acabar, cal destacar que també al riu s'observen nombroses papallones dels cards (Vanessa cardui) en pas migratori.
Aquest és el llistat d'espècies d'ocells vistes avui:

- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Garsa (Pica pica)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): un total de 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): un total de 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus): un total de 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos): detectades 3 femelles amb polls (2 amb 7 polls, i 1 amb 8 polls)
- Camesllargues (Himantopus himantopus): observat 1 mascle
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Tudó (Columba palumbus)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Rossinyol comú (Luscinia megarhynchos)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Martinet ros (Ardeola ralloides): observat 1 exemplar aturat al riu
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata): 1 exemplar detectat en tot l'itinerari
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Cuereta groga (Motacilla flava): 2 exemplars en vol sobre el riu
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)

Camesllargues (Himantopus himantopus) mascle

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Martinet ros (Ardeola ralloides)

Ànecs collverds (Anas platyrhynchos) femelles amb els polls

Papallones dels cards (Vanessa cardui)

dimecres, 15 d’abril del 2009

Les muntanyes de Sant Andreu de la Barca, transformades en circuits de BTT

Dos vídeos que ho diuen tot...


L'espai forestal de Sant Andreu de la Barca, des de fa temps, que pateix una forta erosió, tot i que fa uns anys va arribar a patir un cert grau de desertització. Qualsevol activitat que pugui produïr vibracions al sòl fa que, literalment, s'esmicoli l'hàbitat i per tant no es puguin desenvolupar correctament les espècies vegetals (especialment que quedin afectades determinades espècies) i també provoqui l'abandó de territoris de cria per part de la fauna, a causa de les molèsties.

La zona queda afectada, d'entrada greument per les motos de trial i els quads, que fan molt soroll i que, per llei, tenen el deure de circular per pistes amples, no per corriols ni pel mig de rieres com se sol fer. Al llarg dels anys, mitjançant el seguiment de rastres i de territoris, s'ha comfirmat la desaparició d'espècies vertebrades sensibles a l'alteració del seu hàbitat i important per dur a terme un correcte equilibri en l'ecosistema, com per exemplars mamífers carnívors com el gat mesquer (Genetta genetta), la fagina (Martes foina) i la mostela (Mustela nivalis) que han quedat aïllades en altres sectors.
També s'ha comfirmat la desaparició d'algunes parelles nidificants d'aus rapinyaires forestals com l'astor (Accipiter gentilis) i l'esparver (Accipiter nisus).

La erosió i les vibracions produïdes per les bicicletes són menors que les vehicles de motor, tot i així es fan servir petits corriols enlloc dels camins principals, i circulant a més amb una velocitat desproporcionada, posant en risc als vianants i animals, tant domèstics com salvatges, que circulen per aquests camins, ja que les bicicletes els creuen sense disminuïr gens ni mica la velocitat. Molt sovint, i ho explico com a experiència personal, t'has d'aturar en sec quan camines per la muntanya, ja que corres el risc de ser atropellat per una bicicleta.

Ara ja ni tant sols pots badar per la muntanya.

Resulta divertit pensar que Sant Andreu de la Barca té una gran tradició de campionants de descens de BTT amb importants campions internacionals d'origen local, i que fa anys i panys que es demana la creació d'un carril bici per al passeig dels seus habitants, i encara no s'ha fet. ¿O es que l'únic que compta és portar la bicicleta en "plan béstia"?

Comptem amb un magnífic circuit tancat per a les bicicletes que duen a terme aquestes pràctiques extremes. ¿Quina necessitat hi ha de continuar malmetent el bosc i posar en perill a les persones que hi passejen?

Riera del Palau - 15/04/2009

Tram de la riera del Palau entre Sant Andreu de la Barca i Castellví de Rosanes

En una breu visita al tram de la riera del Palau entre Sant Andreu de la Barca i Can Sunyer (Castellví de Rosanes) s'han detectat força espècies d'ocells, la majoria d'elles establint territori i d'altres que es troben en pas migratori com per exemples els abellerols (Merops apiaster), els tudons (Columba palumbus) i un altre migrador no gaire freqüent a la nostra àrea: un mascle de cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus).

Tram de la riera del Palau per Sant Andreu de la Barca, a l'alçada de la Colònia del Palau

Aquestes són les espècies detectades avui:

- Tudó (Columba palumbus)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs): 1 exemplar mascle reclamant
- Picot verd (Picus viridis)
- Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
- Garsa (Pica pica)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus): 1 mascle aturat en un arbre sec
- Verdum (Carduelis chloris)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Merla (Turdus merula)
- Abellerol (Merops apiaster): nombre indeterminat d'individus escoltats
- Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
- Cargolet (Troglodytes troglodytes)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea): 1 exemplar a la riera

Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus) mascle

Pardals xarrecs (Passer montanus)

Tudons (Columba palumbus) abeurant-se

Verdum (Carduelis chloris) mascle

Oreneta vulgar (Hirundo rustica) mascle, cantant

dilluns, 13 d’abril del 2009

Parc Natural del Delta de l'Ebre - 13/04/2009

Aprofitant el darrer dia de les festes de Setmana Santa, vaig decidir anar a passar el dia al Parc Natural del Delta de l'Ebre en família. Com era d'esperar, era ple de gent passejant en bicicleta, pescant a les platges o practicant el "Kitesurf" a la badia dels Alfacs, pràtica que especialment en el dia d'avui va resultar de profit degut al fort vent que hi bufava durant gran part del matí. Em penso que jo era l'únic que carregaba amb binocles i telescopi terrestre.

Fem la primera parada a la llacuna de l'Encanyissada, allà s'observaren alguns flamencs (Phoenicopterus roseus), diversos fumarells carablancs (Chlidonias hybridus) i s'apreciaba molta activitat a la colònia de cria de les gavines vulgars (Larus ridibundus), també hi havien algunes espècies d'anecs i d'ardèids (agrons i martinets). Cal destacar la localització d'un trobat (Anthus campestris) que sobrevolà la llacuna i que va ser inicialment detectat pel reclam que recorda al d'un pardal.

Llacuna de l'Encanyissada

Gran concentració de fotges (Fulica atra) a la llacuna de l'Encanyissada

Flamencs (Phoenicopterus roseus) i ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

Martinet blanc (Egretta garzetta)

En uns camps propers hi romanien algunes gavines capnegres (Larus melanocephalus) i picotejaven el terra les polles blaves (Porphyrio porphyrio).

De camí cap a la Barra del Trabucador s'observaven alguns ocells limícols en les basses envoltades de salicórnies, entre els quals destacaven diverses espècies de territs (Calidris sp.), gambes rojes vulgars (Tringa totanus) i camesllargues (Himantopus himantopus).

Tram de la Barra del Trabucador

Caminant per la Barra del Trabucador, i mirant cap a la badia dels Alfacs, es detectaven varis xatracs becllargs (Sterna sandvicensis) i alguns xatracs comuns (Sterna hirundo), amb algun territ tresdits (Calidris alba) aïllats, corriols camanegres (Charadrius alexandrinus) que molts ja han format parella, un parell de garses de mar (Haematopus ostralegus) i algunes gavines corses (Larus audouinii) i capblanques (Larus genei).

Xatracs becllargs (Sterna sandvicensis)

Parella de corriols camanegres (Charadrius alexandrinus), amb el mascle a l'esquerra i la femella a la dreta

Territ tresdits (Calidris alba)

Garses de mar (Haematopus ostralegus)

En una mirada ràpida cap al mar, es detectaven algunes baldrigues cendroses (Calonectris diomedea) volant a l'horitzó.

Després de caminar molt, vam arribar a la Punta de la Banya, en que es veien ja molt a prop les Salines de la Trinitat, i a les basses properes, gambes rojes vulgars (Tringa totanus) que tenen, al Delta de l'Ebre, él seu únic emplaçament segur de cria a Catalunya. També es detectaren nombroses gavines capblanques (Larus genei) i moltíssima activitat en les colònies de cria de les gavines corses (Larus audouinii) i dels flamencs (Phoenicopterus roseus).

Arribada a la Punta de la Banya, amb les salines de la Trinitat al fons

Gavines corses (Larus audouinii) a la colònia de cria

Gamba roja vulgar (Tringa totanus)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus) mascle

Gavines capblanques (Larus genei)

Flamencs (Phoenicopterus roseus)

La gavina corsa (Larus audouinii), espècie de gavina endèmica del Mediterrani i amenaçada que fins i tot compta amb un programa LIFE (un instrument financier de la Unió Europea dedicat, de forma exclusiva al medi ambient), té ubicada a la Punta de la Banya la major colònia de cria de la seva àrea de distribució (un 60% de la població mundial de l'espècie) amb unes 10.000-11.000 parelles nidificants anuals.

Gavines corses (Larus audouinii)

Per acabar la jornada, ens vam dirigir cap a l'aguait de la llacuna de La Tancada, allà hi destacava un bon nombre de becs d'alena (Recurvirostra avosetta) alimentat-se, algun flamenc (Phoenicopterus roseus) aïllat i diverses espècies d'ànecs, amb una bona concentració d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos). També es vàren observar dos pòlits cantaires (Numenius phaeopus) volant sobre la llacuna, i també una siseta (Tringa stagnatilis) fent voltes a baixa alçada per aturar-se poc després.

Gran concentració d'ànecs collverds (Anas platyrhynchos) a la Tancada

Becs d'alena (Recurvirostra avosetta)

Espècies d'ocells detectatdes al Delta de l'Ebre avui:

- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
- Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Esplugabous (Bubulcus ibis)
- Martinet ros (Ardeola ralloides)
- Martinet blanc (Egretta garzetta)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea)
- Agró roig (Ardea purpurea)
- Flamenc (Phoenicopterus roseus)
- Ànec blanc (Tadorna tadorna)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Ànec griset (Anas strepera)
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Xarxet comú (Anas crecca)
- Xibec (Netta rufina)
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
- Polla d’aigua (Gallinula chloropus)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Polla blava (Porphyrio porphyrio)
- Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
- Camesllargues (Himantopus himantopus)
- Bec d’alena (Recurvirostra avosetta)
- Corriol gros (Charadrius hiaticula)
- Corriol petit (Charadrius dubius)
- Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
- Territ tresdits (Calidris alba)
- Territ menut (Calidris minuta)
- Territ variant (Calidris alpina)
- Territ becllarg (Calidris ferruginea)
- Batallaire (Philomachus pugnax)
- Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
- Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
- Gamba verda (Tringa nebularia)
- Siseta (Tringa stagnatilis)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
- Gavina capblanca (Larus genei)
- Gavina corsa (Larus audouinii)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Gavià fosc (Larus fuscus)
- Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
- Xatrac comú (Sterna hirundo)
- Fumarell carablanc (Chlidonias hybridus)
- Tudó (Columba palumbus)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Blauet (Alcedo atthis)
- Puput (Upupa epops)
- Cogullada vulgar (Galerida cristata)
- Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
- Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
- Trobat (Anthus campestris)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Cuereta groga (Motacilla flava)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Garsa (Pica pica)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Cadenera (Carduelis carduelis)
- Verdum (Carduelis chloris)