Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dissabte, 6 de febrer del 2010

Primer cant de tòtil (Alytes obstetricans) d'enguany

Aquest vespre, cap a les 20:30 hores, ha estat escoltat el primer tòtil (Alytes obstetricans) cantant als Tres Torrents, davant de la riera del Palau, entre la colònia del Palau i Can Sunyer.

divendres, 5 de febrer del 2010

Espais Naturals del Riu (El Prat de Llobregat) - 05/02/2010

A primera hora del matí el cel es mantenia molt ennuvolat i, fins i tot, amb una mica de pluja, però el vent que bufava de component oest va retirar ràpidament els núvols, donant pas al sol.

Avui als espais naturals del riu s'han observat diverses espècies d'ocells, tot destacant primerament un bon grup, de 14 exemplars, d'ànecs blancs (Tadorna tadorna) al riu llobregat a seu tram final. Hi voltaven també per la zona alguns rapinyaires, com l'arpella vulgar (Circus aeruginosus), l'aligot comú (Buteo buteo) i alguns xoriguers comuns (Falco tinnunculus). Pels calaixos de depuració i canals propers a les llacunes, s'escoltaven ja alguns pollets de la polla blava (Porphyrio porphyrio), espécie molt primerenca a l'hora de reproduir-se.

A la llacuna de Cal Tet hi destacava un bon nombre de fredelugues (Vanellus vanellus), que superava de lluny el centenar d'exemplars. Cap al fons s'observaren alguns morells de cap roig (Aythya ferina) i, barrejada amb ells, una femella de morell de plomall (Aythya fuligula). Al riu es va observar un grup de 10 cabussons emplomallats (Podiceps cristatus).

Calaixos de depuració

Trams de l'itinerari

Llacuna de Cal Tet

Tram final del riu Llobregat

Pineda de Ca l'Arana

A la platja de Ca l'Arana hi va destacar un bon nombre de gavines capnegres (Larus melanocephalus) amb algunes gavines vulgars (Larus ridibundus) barrejades; així com un flamenc (Phoenicopterus roseus) i uns becuts (Numenius arquata).

Platja de Ca l'Arana

Espècies d'ocells detectades:

- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Blauet (Alcedo atthis): 5 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Garsa (Pica pica)
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Gavià argentat (Larus michahellis)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Xoriguer comú (Falco tinnunculus): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Alosa vulgar (Alauda arvensis): un grup de 8 exemplars en vol sobre Cal Nani
- Titella (Anthus pratensis)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Faisà (Phasianus colchicus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
- Martinet blanc (Egretta garzetta)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
- Ànec blanc (Tadorna tadorna): un grup de 14 exemplars al riu
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Ànec griset (Anas strepera)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Fotja vulgar (Fulica atra)
- Trist (Cisticola juncidis)
- Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
- Polla blava (Porphyrio porphyrio): destacant pollets escoltats als calaixos de depuració i en un canal proper a la llacuna de Ca l'Arana
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
- Arpella vulgar (Circus aeruginosus): 1 femella jove detectada en tot l'itinerari
- Aligot comú (Buteo buteo): 1 exemplar en vol sobre el riu
- Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
- Cotxa blava (Luscinia svecica): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Fredeluga (Vanellus vanellus): uns 183 exemplars detectats en tot l'itinerari (143 aturats en una illeta a la llacuna de Cal Tet i un estol d'uns 40 en vol)
- Xarxet comú (Anas crecca)
- Ànec cullerot (Anas clypeata)
- Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
- Becadell comú (Gallinago gallinago)
- Morell de cap roig (Aythya ferina): 19 exemplars a la llacuna de Cal Tet
- Morell de plomall (Aythya fuligula): 1 possible femella a la llacuna de Cal Tet
- Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus): 15 exemplars detectats en tot l'itinerari (5 a la llacuna de Cal Tet i un grup de 10 al riu)
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 2 exemplars menjant al terra als itineraris
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Tallarol de casquet (Sylvia melanocephala)
- Gavià fosc (Larus fuscus): 1 adult aturat al riu
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 2 exemplars al riu
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Flamenc (Phoenicopterus roseus): 1 exemplar a la platja de Ca l'Arana
- Becut (Numenius arquata): 4 exemplars a la platja de Ca l'Arana
- Bitxac comú (Saxicola torquatus)
- Esplugabous (Bubulcus ibis): 2 exemplars en vol sobre els calaixos de depuracióFaisà (Phasianus colchicus) mascle

Titella (Anthus pratensis)

Fredelugues (Vanellus vanellus)

Xarxets comuns (Anas crecca)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) jove

Bernats pescaires (Ardea cinerea), fotges vulgars (Fulica atra), corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) i un ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Polla blava (Porphyrio porphyrio)

Cabussons emplomallats (Podiceps cristatus)

Ànecs blancs (Tadorna tadorna)

Martinets blancs (Egretta garzetta)

Morell de plomall (Aythya fuligula) femella

Bitxac comú (Saxicola torquatus) mascle

Gavines capnegres (Larus melanocephalus) i gavines vulgars (Larus ridibundus)

Flamenc (Phoenicopterus ruber)

Becut (Numenius arquata)

dijous, 4 de febrer del 2010

Noms en Català de les Tortugues del Món recomanats per la Societat Catalana d'Herpetologia

En aquest treball es proporcionen els noms en català de totes les tortugues del món recomanats per la Societat Catalana d'Herpetologia. Per confeccionar aquesta llista s'ha utilitzat una taxonomia actualitzada i s'han tingut en consideració criteris com normes de terminologia catalana, noms previs en català, noms en altres llengües, significat del nom científic, distribució geogràfica i aspectes de biologia, ecologia i morfologia.

http://soccatherp.files.wordpress.com/2010/01/butlleti17sch-noms-cat-tortugues-mon.pdf

Informació extreta del Butlletí de la SCH nº17 (novembre de 2006)

Riu Llobregat (Sant Andreu de la Barca) - 04/02/2010

Canvi radical de temps, després de tota la setmana amb cel assolellat, avui ha començat el dia completament cobert i amb pluja a partir de mig matí. De fred, ben poc.

Cap novetat pel que fa als ocells, les fredelugues (Vanellus vanellus) van disminuïnt el seu grup, sembla que d'una en una. La gran majoria de corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) adults ja mostren la seva característica taca blanca a la cuixa i algunes plomes blanques als costat del cap i del coll; mentre que alguns mosquiters comuns (Phylloscopus collybita), canten actívament.

Sota aquestes línies (peu de foto) s'exposa un dels problemes habituals que afecten a la zona, tot i que ara va més enllà.

Un vechicle estacionat al ben mig del camí. Segons la conductora ès perque ès l'encarregada de "manteniment" de la zona (ajardinada?). DE TOTA MANERA CREC QUE TOTS HEM DE COMPLIR LES NORMES. Resulta curiós, ja que va estacionar el vehicle i va pujar a la camioneta de l'empresa de jardineria que s'encarrega del manteniment de la zona, segons sembla no coneixia l'aparcament dessota del pont de l'AP-7. UN CLAR EXEMPLE DEL GRAN DESCONEIXEMENT QUE EXISTEIX EN EL "PROJECTE DE DESTRUCCIÓ" D'AQUEST ECOSISTEMA FLUVIAL. Abans semblava un riu, ara sembla un parc ajardinat amb més i més deixalles, problema que tot just comença.

Espècies d'ocells detectades:

- Rossinyol bord (Cettia cetti)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Tudó (Columba palumbus): destacant un estol de 21 exemplars aturats en un pollancre
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Garsa (Pica pica)
- Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
- Corb marí gros (Phalacrocorax carbo): 10 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Teixidor (Remiz pendulinus)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Pardal xarrec (Passer montanus)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita): destacant 2 exemplars cantant actívament
- Trist (Cisticola juncidis)
- Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
- Colom domèstic (Columba livia var. domestica)
- Repicatalons (Emberiza schoeniclus): 2 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Titella (Anthus pratensis)
- Fredeluga (Vanellus vanellus): un grup de 13 exemplars aturats al riu
- Blauet (Alcedo atthis): 3 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Gavina vulgar (Larus ridibundus): 30 exemplars en vol sobre el riu, sense aturar-se
- Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Martinet blanc (Egretta garzetta): 1 exemplar aturat al riu
- Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos): 2 exemplars a la segona resclosa
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Bitxac comú (Saxicola torquatus): 1 mascle aturat a la llera del riu

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) jove

Fredelugues (Vanellus vanellus)

Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Pinsà comú (Fringilla coelebs) femella

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle


dimecres, 3 de febrer del 2010

Riera del Palau - 03/02/2010

Espècies d'ocells detectades:

- Garsa (Pica pica)
- Titella (Anthus pratensis)
- Pinsà comú (Fringilla coelebs)
- Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
- Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
- Picot garser gros (Dendrocopos major): 1 mascle tamborinejant sobre el tronc d'un pollancre
- Tudó (Columba palumbus)
- Cadernera (Carduelis carduelis)
- Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
- Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. risoria): 1 exemplar aturat en una figuera
- Pardal de bardissa (Prunella modularis): 1 exemplar reclamant a la riera
- Mallerenga carbonera (Parus major): 1 mascle cantant actívament
- Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
- Tord comú (Turdus philomelos)
- Gafarró (Serinus serinus)
- Verdum (Carduelis chloris)
- Gratapalles (Emberiza cirlus): 4 exemplars detectats en tot l'itinerari
- Picot verd (Picus viridis): 1 femella a la riera
- Cuereta blanca (Motacilla alba)
- Pardal comú (Passer domesticus)
- Gaig (Garrulus glandarius)
- Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)

- Merla (Turdus merula)Picot garser gros (Dendrocopos major) mascle

Tórtora domèstica (Streptopelia roseogrisea var. domestica)

Pinsà comú (Fringilla coelebs) femella

Titella (Anthus pratensis)