Les imatges, textos i vídeos d'aquest blog són propietat del seu autor.
Si algú en volgués alguna/es mes les pot demanar escribint un comentari i els hi enviaré en format original i amb resolución de millor qualitat.

dimarts, 16 de juny del 2009

Comunicat de la Directora General de Medi Natural sobre la caça amb vesc a la Catalunya central

A través d'aquesta pàgina podeu consultar el comunicat emès el mes de maig per la Directora General de Medi Natural, Núria Buenaventura, en relació a l'ús de vesc per a caçar a la Catalunya Central.

COMUNICAT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL MEDI NATURAL

La directora general, Núria Buenaventura, emet el següent comunicat:


I.- LA CAÇA EN VESC A LA CATALUNYA CENTRAL.

L’activitat ocellaire, fonamentada en la captura en viu a la natura d’ocells fringíl·lids per a la seva posterior tinença i gaudiment dels seus cants en els concursos, té un fort arrelament a Catalunya i forma part de la tradició i la cultura de molts pobles, com afició i activitat esportiva generada mitjançant les societats ocellaires locals. Els mètodes tradicionals de captura en viu a Catalunya han estat la xarxa abatible i el vesc (substància enganxosa o cola que es col·loca sobre arbusts i que es basa en el fet que els ocells quedin enganxats impregnant les plomes amb aquesta cola).

L’obligació de preservar la biodiversitat i la nova sensibilitat ambiental, implica l’adaptació d’aquestes pràctiques als nous temps i al marc normatiu europeu i estatal de conservació de la fauna salvatge.

Tant la normativa vigent europea (Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació dels ocells silvestres) com estatal (Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat) prohibeixen l’ús de vesc, entre altres, com a mètode de captura per ser un procediment no selectiu. Tot i això, tant l’article 9 de la Directiva com l’article 62.3 a) de la Llei 42/2007 estableixen que aquesta prohibició podrà no ser d’aplicació si no hi ha altra solució satisfactòria alternativa, i es podrà autoritzar excepcionalment en condicions estrictament controlades i mitjançant mètodes selectius, en petites quantitats i amb les limitacions precises per garantir la conservació de les aus.

En aquest sentit, la xarxa abatible és el mètode excepcional de captura en viu d’ocells més estès arreu de Catalunya, Espanya i a la Unió Europea i és un mètode de captura en viu considerat més selectiu que el vesc, i per tant compleix els requisits de forma satisfactòria. La xarxa abatible és un mètode de captura que requereix ser activat per una persona, ja que és una xarxa de dues fulles que s’instal·la horitzontalment a terra i és suportada per unes vares de fusta, a l’extrem de les quals se situen dos cables o tensors per tal de fixar i tensar el parany. Disposa també de dos cables o tiradors que van enganxats a l’extrem de les vares i són tibades per la persona per fer tancar la xarxa. Per tant, el procediment de captura és directament accionat per una persona aconseguint seleccionar les espècies d’ocells. Si la xarxa abatible no s’activa, aquesta no captura cap ocell. En canvi el vesc al ser una substància enganxosa que es col·loca sobre arbusts, actua de forma indiscriminada i no selectiva sense triar l’espècie d’ocell, ja que no actua cap persona directament per realitzar la captura de forma selectiva.


II. – LA COMISSIÓ EUROPEA.

El vesc va ser informat desfavorablement per la Unió Europea com a mètode de captura d’ocells l’octubre de 2007. Concretament, va informar negativament un projecte de Decret que el Departament de Medi Ambient i Habitatge estava tramitant l’any 2007 i que regulava la captura de tords amb el mètode tradicional del vesc (propi de les Terres de l’Ebre). La Comissió Europea constatava la plena negativa a recolzar el projecte de Decret per no ajustar-se a les previsions de la Directiva 79/409/CEE pel seu caràcter no selectiu del mètode de captura amb vesc.

Pel que fa a la normativa autonòmica, l’article 9.2. del Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, prohibeix l’ús de coles o substàncies enganxoses com a mètode per a controlar animals vertebrats, excepte l’ús del vesc, amb l’autorització prèvia del departament competent en matèria de medi ambient , per a la captura de petites quantitats d’ocells, en condicions estrictament controlades i de manera selectiva.

A l’any 2008 el Departament no va autoritzar la captura de fringíl·lids amb el mètode de vesc arreu de Catalunya.


III. POSICIONAMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

PRIMER.- S’han mantingut reunions i converses amb els sectors més implicats (ecologistes i caçadors) i amb responsables de la UE.

SEGON.- De les converses amb els responsables de la UE es constata la seva negativa a permetre la caça en vesc a Catalunya, per no ajustar-se a les previsions de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació dels ocells silvestres.

TERCER.- L’estudi previst per a la Catalunya central, amb l’objectiu d’analitzar el grau de selectivitat d’aquest mètode de caça, es troba emmarcat pel posicionament esmentat de la UE.

QUART.- Ara com ara, i si no apareixen elements nous que siguin intensament aclaridors en el propi estudi, el Departament de Medi Ambient i Habitatge considera que el vesc no pot considerar-se mètode selectiu amb tots els efectes que això comporta.


Barcelona, maig de 2009


Direcció General de Medi Natural


Veure el Comunicat original: La caça amb vesc a la Catalunya Central

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada